Blog

Bez srdca nie je nič

Srdce, či už to duchovné alebo fyzické, je ten hlavný bod, od ktorého sa v tradičnej čínskej medicíne (TČM) odvíja všetko.

Fyzický aspekt človeka v rámci TČM  je tvorený tromi pokladmi. Je ním 1. duch/duša/myseľ – SHEN, 2. energia/vitalita – QI a 3. esencia/životný vosk našej sviečky života – JING. QI  prepája našu dušu s telom.

Zdrojom a biologickým základom nášho SHEN je esencia našich rodičov, z ktorej vyviera náš život. V okamihu počatia, spojenia vajíčka a spermie, dochádza k našej inkarnácii. Nebo nám v momente stvorenia dáva „dar“ v podobe vrodenej nebeskej energie – YUAN SHEN. Je to naša univerzálna podstata, cez ktorú sme počas nášho života neustále prepojení s celým bytím tu na Zemi, ale aj v nebi… tvorí základ našej identity, je to naša iskra, vyššie ja…

YUAN SHEN má univerzálnu znalosť, ale nemá slová – celý sa zrkadlí v deťoch, pokiaľ si neuvedomia svoju podstatu, svoje ja/ego. Možno ste si všimli, že pri stretnutí s bábätkami akosi pookrejeme a usmievame sa. Náš duch sa v tú chvíľu napája na niečo čisté a božské…

YUAN SHEN je náš diamant, má ho v sebe každý, len rokmi je problematické sa k nemu dostať. Väčšina z nás mu už nevie načúvať. Aj keď on vie najlepšie, čo by sme na Zemi mali robiť, pretože pozná budúcnosť, vie aký je cieľ nášho ducha v tomto živote.

Keď sa narodíme, sme ako nepopísaná tabuľa. Výchova, vzdelanie, prostredie, ktoré nás formuje túto tabuľu dokonale zaplnia. V momente, keď si uvedomíme svoje ego vstupuje na scénu ZHI SHEN, ktorý sídli v srdci a zahrňuje poriadok, zmysel pre povinnosť, lásku i vedomie JA SOM. Naša univerzálna vedomosť YUAN SHEN sa utiahne, sídli v epifýze. Tam je ukrytá naša „nirvána“, ku ktorej sa celý život rôznymi meditáciami, cvičením a prácou so sebou samým snažíme dostať.

Je veľmi dôležité k čomu vedieme naše deti. Sú to prvé základné vzorce, ktoré sa ťažko v neskoršom veku naprávajú. Deti v sebe nesú univerzálnu múdrosť, ktorú im my, rodičia, deformujeme našim pohľadom na svet…to, čo sme „nakúpili“ odovzdávame ďalej…preto je dôležité nebrániť nikomu v rozvoji a poznaní…

YUAN SHEN k nám počas života prehovára vnuknutím či pocitom. Ak ho znegujeme, nevenujeme mu pozornosť, tak naša cesta týmto životom bude kostrbatá, zložitejšia…našťastie nám dalo Univerzum viacero záchytných bodov, ako sa k tomuto poznaniu dopracovať. Ide to cez konštitučné mapy človeka.  

ZHI SHEN zodpovedá za našu duševnú aktivitu, vedomie, dlhodobú pamäť, emocionálny život, poznávacie schopnosti, pohľad do vlastného vnútra, spánok, inteligenciu, múdrosť a myšlienky. 

Hlavnými emóciami srdca sú láska, radosť, spokojnosť, disciplína, poslušnosť. K negatívnym emóciám patria nenávisť, pocit viny, nervozita, žiadostivosť, túžby a závislosti.

Zdrojom a biologickým základom našej mysle/SHEN je prenatálna esencia. Je to „dar“/vklad našich rodičov. Je uložená v obličkách a musí byť neustále doplňovaná postnatálnou esenciou/Qi, ktorú tvoria naše pľúca, žalúdok a slezina. Laicky povedané, je tvorená našou stravou, dýchaním, kvalitou myslenia a celkovým životným štýlom. Prenatálnu energiu ovplyvniť nedokážeme. Tú postnatálnu áno. Preto je dôležité rozumieť svojmu telu a pochodom v ňom.

Ak je esencia a Qi silná, naša myseľ bude v rovnováhe, bude šťastná a bdelá. Ak ale bude esencia a Qi vyčerpaná, naša myseľ bude trpieť. Aby toho nebolo málo, tak aj stav našej mysle ovplyvňuje kvalitu Qi a esencie. Ak budeme dlhodobo prežívať emočný stres, budeme nešťastní, deprimovaní oslabíme si najskôr Qi. Ak sa k tomu pridá ešte aj prepracovanie alebo prílišná sexuálna aktivita, siahneme si hlbšie do našej esencie. Ak dlhodobo budeme prežívať emočné napätie, vytvoríme v tele „oheň“, ktorý poškodí náš yin a aj esenciu.

Srdce je sídlom duše ZHI SHEN. Je vládcom nad našimi orgánmi i mysľou. Dieťa si približne v 5-6 rokoch uvedomuje svoju podstatu, naplno sa začína prejavovať jeho ego. „Potláča“ ešte viac svoje prirodzené túžby, pretože nastupuje do školy, ktorá je plná pravidiel…mantinely toho čo je vhodné a nevhodné sa ešte viac vyostrujú. Musíme predsa zapadnúť, to si spoločnosť, komunita vyžaduje…

ZHI SHEN riadi celý náš život. Robí to najlepšie ako vie, čo však neznamená, že je to to najlepšie pre nás. Náš životný plán totižto pozná iba YUAN SHEN, s ktorým ZHI SHEN príliš nekomunikuje. Podnety berie od ďalších duší, ktorých domovské orgány sú pľúca, slezina, pečeň a obličky. Stav Qi a krvi každého z týchto orgánov ovplyvňuje našu myseľ a ducha. Platí to aj opačne.

ZHI SHEN zodpovedá za množstvo duševných aktivít a v konečnom dôsledku aj za naše zmysly, ktoré prioritne riadia iné orgány. V tele je predsa hlavným cisárom, tak mu podlieha všetko. To znamená, že čokoľvek urobíme či povieme, má dosah na naše srdce.

Emócie majú pôvod v srdci. Za nadmerné emócie platíme Qi a nie je to dobré, pretože tam niekde sa začína choroba.

Za existenciu emócií zodpovedá ZHI SHEN, pretože iba naša myseľ a srdce ich cíti a rozpoznáva. Napriek tomu emócie ovplyvňujú aj všetky ostatné orgány. Hnev napríklad ovplyvňuje pečeň, ale nemôže ho cítiť, pretože nie je sídlom mysle. Môže ho cítiť iba ZHI SHEN, ktorý je zodpovedný za pohľad do vlastného vnútra. Preto všetky emócie nakoniec postihnú srdce a aj orgán, v ktorom je ich nadbytok a z ktorého pochádzajú.

K duševným pochodom, za ktoré ZHI SHEN zodpovedá patrí aj myslenie. Ak je duch silný, myslenie bude jasné. Ak je slabý alebo narušený, myslenie bude pomalé a mdlé. Naša pamäť je v područí sleziny a obličiek, ale za to, čo si naozaj dlhodobo do nej uložíme, zodpovedá srdce. 

Ak máme zastretú alebo vyčerpanú myseľ, ak strácame vedomie, tak za tým hľadajme nepohodu ducha ZHI SHEN. Takisto aj vtedy, ak máme problémy so schopnosťou sebauvedomenia si, sebarozpoznania a vlastnej identity. To sú stavy pri vážnych psychických chorobách akou je napríklad schizofrénia.  Všetky naše psychické problémy má na svedomí nepohoda ZHI SHEN. Srdce môže byť nedostatočne vyživované, je v ňom prázdnota (Qi, krvi, yinu) alebo je v ňom nadbytok/plnosť (horúčava). Ak pochádza patogén z vnútra, môže spôsobiť stagnáciu a blokádu Qi.

Aj spánok závisí od stavu mysle. Ak je pokojná a v rovnováhe, tak spíme dobre a naopak. K spánku má čo povedať aj naša éterická duša HUN, o ktorej vám viac poviem pri pečeni. Na úrovni srdca sa však v noci počas spánku dejú zaujímavé veci. Pokiaľ ZHI SHEN po „vypnutí“ zmyslových orgánov regeneruje v srdci ako orgáne, ktoré musí mať v momente spánku dostatok krvi, YUAN SHEN opúšťa našu telesnú schránku. A teraz vám napíšem najväčšie „sci-fi“ TČM.

YUAN SHEN je naša božská iskra, „Kristus v nás“, „Átman“…on počas noci chodí „domov“. Počas dňa kdesi utiahnutý s nami všetko prežíva, všetko vníma, vidí, cíti, počuje…hlboko v noci počas nášho spánku s týmito informáciami „cestuje“ kdesi ďaleko, kde existuje niečo také ako Ákáša. Je v nej zaznamenané všetko o všetkom a všetkých. Tie záznamy má na starosti YUAN SHEN každého z nás. V momente prebúdzania sa, je späť. Je to naša „žalobaba“, ktorá zabezpečuje to, čo s obľubou hovoria kňazi veriacim, že Pán Boh všetko vidí a počuje. Takto nám dáva vedieť, odkiaľ pochádza naša podstata…a ak si teraz poviete, že náhody neexistujú, tak ste naozaj veľmi blízko…

Náš Duch SHEN je tvorený dvomi zložkami YUAN a ZHI. Kým YUAN SHEN obsahuje univerzálnu vedomosť a chce byť našim celoživotným radcom, ZHI SHEN je originálny a individuálny aspekt nášho ducha. Je to vládca nad našim telesným a mentálnym bytím. Je formovaný výchovou a vzdelaním. Je to akási popísaná tabuľa, kde sa nachádza množstvo aj protichodných informácií, podľa ktorých potom žijeme…

Žijeme tak ako vieme, podľa svojej úrovne vedomia, pretože do toho nevedomia, kde sa nachádza YUAN SHEN je cesta zložitá a dlhá…

Naša inteligencia, múdrosť i myšlienky sú v područí ZHI SHEN. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa vzdelávali, stretávali a počúvali múdrych a skúsených ľudí, aby sme čítali a vyhľadávali veci, ktoré nás posúvajú vždy dopredu…“tabuľa“ sa dá totižto vždy premazať, a dajú sa na ňu zapísať aj nové veci, podľa ktorých sa môže uberať náš život…vždy sa dá spomaliť, zastať, rozhodnúť sa a vykročiť iným smerom…

Iba zdravé a silné srdce/SHEN vie zabezpečiť, aby človek jasne myslel, mal dobrú pamäť, bystré vedomie a jasný pohľad do svojho vnútra, aby dobre spal, bol inteligentný a jeho život emocionálne vyrovnaný, aby jeho myšlienky ľahko plynuli a jeho činy boli múdre.

ZHI SHEN takisto koordinuje a zjednocuje náš duševný a emocionálny život do jedinečného celku. Väčšinu vecí, o ktorých ste doteraz čítali západná medicína pripisuje mozgu. TČM za koreň a zdroj duševného života považuje srdce.

Ďalšou dôležitou časťou nášho bytia sú zmyslové orgány, ktoré nám sprostredkovávajú prvotné informácie. Hoci sú za ne prioritne zodpovedné jednotlivé orgány, v konečnom dôsledku to je opäť cisár ZHI SHEN, ktorý ich koordinuje.

Oči a zrak sú spojené s pečeňou. Sú závislé na výžive krvi z pečene, ale tá do očí prúdi cievami, ktoré má pod kontrolou srdce. TČM hovorí, že prílišné používanie očí poškodzuje krv, teda srdce. Do oka vedie aj hlavná akupunktúrna dráha srdca. V očiach sa zrkadlí aj náš duch/SHEN.

Sluch majú na starosti obličky, ale Qi a krv do uší privádza srdce. Niektoré typy ušných šelestov sú spôsobené prázdnotou Qi srdca.

Čuch závisí prioritne od pľúc, ale tiež od srdca a mysle. A takisto chuť, pretože jazyk je „výhonkom srdca“, vystihuje to aj slovenské porekadlo „Čo na srdci, to na jazyku“.

Hmat je takisto závislý na srdci a mysli, pretože zodpovedajú za poznávanie a usporiadanie vonkajších hmatových podnetov.

Duch srdca je naša Qi, ktorá okrem iného zodpovedá za vnímanie zmyslami a vládne im. Okrem toho zhromažďuje a zjednocuje éterickú dušu HUN (pečeň) a telesnú dušu PO (pľúca) a spája intelekt YI (slezina) a vôľu ZHI (obličky).